0911556999 VAJNORSKÁ 142, 831 04, BRATISLAVA
0911556999
VAJNORSKÁ 142, 831 04, BRATISLAVA

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb získavame osobné údaje zákazníkov. Chceme, aby naši zákazníci mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípadoch, keď spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ. V prípade, že vystupujeme ako sprostredkovateľ poverený iným prevádzkovateľom (napr. v prípade asistenčných služieb), relevantné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v samostatnej informácii alebo vyhlásení.

1 ZÁKLADNÉ POJMY

Sme presvedčení, že viac informácií prispieva k lepšiemu porozumeniu pravidiel spracúvania osobných údajov. V nasledujúcej časti preto uvádzame vysvetlenie najdôležitejších pojmov používaných v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba – je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú všetci zákazníci Topdovoz s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami (vrátane podnikateľov - SZČO).

Prevádzkovateľ – je subjekt, ktorý určuje podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovateľ – znamená subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, musí sa však presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.

Spracúvanie – predstavuje operácie/činnosti vykonávané s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.

Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

2 ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov neznamená len ich bezpečnosť. Osobné údaje a práva našich zákazníkov chránime už od momentu, kedy navrhujeme proces ich získavania a ďalšieho používania vrátane zavedenia opatrení na opravu a aktualizáciu údajov, určenia podmienok uchovávania a likvidácie. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a postupujeme v súlade s nasledujúcimi zásadami vyplývajúcimi z GDPR:

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.

Obmedzenie účelu – osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov – použitie osobných údajov je primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne osobné údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia.

Minimalizácia uchovávania - uchovávanie vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Integrita a dôvernosť - spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

3 ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH

Spoločnosť Topdovoz,s.r.o., so sídlom Žilinská 657/7 911 01 Trenčín, IČO: 48164739, Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.31666/R (len „Topdovoz" alebo „my" v príslušnom gramatickom tvare), e-mail: topdovoz.export@gmail.com, www.topdovoz.sk spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, Topdovoz taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.

4 PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený v bode 4.2):

a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, IČO, štátna príslušnosť, údaje o úradných dokladoch);

b) Kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa);

c) Údaje o bankovom spojení;

d) Informácie o odbernom mieste (adresa odberného miesta, EIC odberného miesta);

e) Informácie o využívaní produktov a služieb, najmä druhu využívaných produktov, spôsobe využívania produktov (spotreba energií, kategória odberného miesta, údaje o poskytnutých plneniach zo zmluvy);

f) Pridelené identifikátory (zákaznícke číslo, číslo zmluvného účtu);

g) Prihlasovacie údaje do Zákazníckej zóny (e-mail, heslo);

h) Zvukové nahrávky hovorov na Zákazníckej linke;

i) Informácie o výške pohľadávok a ďalšie informácie potrebné pre posúdenie kreditného rizika a platobnej schopnosti získané z verejne dostupných zdrojov;

j) Informácie o aktivitách používateľa na Zákazníckej zóne (preferencie a záujmy používateľa);

k) Informácie o interakcii a spätnej väzbe zákazníka (prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o určitý produkt, požiadavky, sťažnosti, reklamácie);

l) Digitálny vlastnoručný podpis zachytávajúci rýchlosť, zrýchlenie, prítlak, sklon a zakrivenie podpisu;

m) Ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti s využívaním produktov a služieb alebo riešením zákazníckych požiadaviek.

4.2 PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníkov používame, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy resp. v rámci predzmluvných vzťahov, ak nám ich použitie ukladajú právne predpisy, ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo ak nám zákazníci udelili platný súhlas.

Spracúvanie údajov na základe súhlasu sa vyznačuje dobrovoľnosťou, čo znamená, že zákazník ako dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade prestaneme osobné údaje používať a ak neexistuje iný právny základ pre ich použitie alebo uchovávanie, bez zbytočného odkladu ich zlikvidujeme.

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôžeme zmluvu uzatvoriť.

Chceme chrániť určité záujmy, ktoré sú dôležité pre riadny výkon našej podnikateľskej činnosti (napr. vymáhať neuhradené platby, obhajovať iné právne nároky), pričom na tento účel používame osobné údaje zákazníkov. Vždy dbáme na to, aby naše oprávnené záujmu neboli neprimerané. Ak napriek tomu majú zákazníci obavu, že spracúvanie prevažuje nad ich základnými právami a slobodami, môžu voči nemu namietať.

Osobné údaje spracúvame a poskytujeme iným subjektom aj v prípadoch, kedy na to existuje zákonná požiadavka ustanovená právnymi predpismi.

Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania, pričom Topdovoz zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere.

4.2.1 Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Topdovoz spracúva osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov (napr. na zaslanie zmluvy, ak zákazník požiada o jej uzatvorenie telefonicky), na uzatvorenie, zmenu a ukončenie zmluvy v súlade s právnymi predpismi, dodávku elektriny, plynu a ďalších tovarov alebo služieb v závislosti od predmetu zmluvy, zabezpečenie distribúcie energií a ostatných distribučných služieb, informovanie o odstávkach energií, fakturáciu, udelenie plnej moci v procese zmeny dodávateľa energií, správu zmluvného účtu, spracovanie mandátu na inkaso v SEPA, vybavenie reklamácií a ďalších požiadaviek zákazníka a komunikáciu so zákazníkom v ďalších záležitostiach.

Rozsah spracúvaných údajov vyplýva z príslušnej zmluvnej dokumentácie a ďalších dokumentov (napr. zmluva o združenej dodávke elektriny. Spravidla sú používané kategórie osobných údajov uvedené v bode 4.1 písm. a) – f). Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvy môžu byť niektoré osobné údaje ďalej spracúvané, ak existuje iný právny základ (napr. oprávnený záujem na uplatňovaní či preukazovaní právnych nárokov).

4.2.2 Zákonná povinnosť

V rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi spracúvame osobné údaje (vrátane ich poskytovania iným subjektom) najmä na nasledujúce účely:

Rozsah spracúvania osobných údajov a doba uchovávania vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu, sú údaje uchovávané max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

4.2.3 Oprávnený záujem

Oprávnený záujem predstavuje základ pre spracúvanie osobných údajov vtedy, keď sledujeme určité pre nás dôležité záujmy, pričom spracúvanie osobných údajov sa vyžaduje na ochranu a plnenie týchto záujmov. Keďže sa na použitie údajov zákazníkov nevyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu, spracúvanie osobných údajov sa musí uskutočňovať primeraným spôsobom, ktorý môžu dotknuté osoby očakávať v súvislosti so vzťahom voči Topdovoz a tak, aby nedochádzalo k nadmernému zásahu do záujmov a základných práv dotknutých osôb.

Topdovoz spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu predovšetkým na nasledujúce účely:

4.2.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje, pokiaľ spracúvanie nie je možné uskutočniť na niektorom z vyššie uvedených právnych základov. Zákazník ako dotknutá osoba môže súhlas vyjadriť rôznymi spôsobmi, najmä písomne, ústne či elektronickými prostriedkami (napr. označenie políčka vo webovom formulári). Na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (napr. biometrické údaje) a profilovanie sa vyžaduje tzv. výslovný súhlas, ktorý predpokladá väčšiu mieru zapojenia zákazníka pri udeľovaní súhlasu.

Súhlas sa vyznačuje predovšetkým tým, že musí byť slobodný (dotknutá osoba nesmie byť nútená ho udeliť) a dobrovoľný. Dobrovoľnosť znamená, že udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, akým bol súhlas poskytnutý (čo však neznamená, že musí ísť nevyhnutne o totožný spôsob). Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané a musia sa zlikvidovať (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu.

Topdovoz spracúva osobné údaje zákazníkov na základe poskytnutia platného súhlasu na nasledujúce účely:

4.3 ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Topdovoz získava osobné údaje predovšetkým priamo od zákazníkov ako dotknutých osôb, od štátnych orgánov a ďalších subjektov uvedených v bode 4.2.2 a z verejne dostupných zdrojov. Ak je potrebné získať osobné údaje od inej fyzickej osoby, požadujeme predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.

4.4 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE, COOKIES 

Topdovoz nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu, ktoré by malo na zákazníkov právne účinky alebo podobne významný vplyv.

Ak by mali byť osobné údaje spracúvané profilovaním, zákazníkovi budú poskytnuté podrobné informácie o ochrane osobných údajov v samostatnom dokumente resp. vyhlásení, pričom profilovanie sa uskutoční len na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Internetové stránky prevádzkované Topdovoz (www.topdovoz.sk) používajú cookies. Cookies sú súbory, ktoré server uloží do prehliadača na zariadení návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania internetovej stránky. Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní stránok, údajov o voľbách, výberoch či nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Viac informácií nájdete v podmienkach používania cookies umiestnených na príslušnej internetovej stránke.

4.5 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa uskutoční len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) zaručuje primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ, ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov).

5 PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Topdovoz poskytuje osobné údaje zákazníkov štátnym orgánom a iným subjektom v rozsahu zákonom ustanovených povinností (pozri bod 4.2.2).

6 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

6.1 Práva zákazníka

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

6.2 Možnosti uplatnenia práv

S cieľom chrániť práva zákazníkov a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi:

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov.

7 ZODPOVEDNÁ OSOBA (DATA PROTECTION OFFICER)

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: topdovoz.export@gmail.com alebo poštou na Topdovoz, s.r.o. , Vajnorská 142, 831 04, Bratislava.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dokument s účinnosťou od 25. mája 2018 nahrádza informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov uvedené Topdovoz v dokumentácii určenej pre zákazníkov (zmluvy, žiadosti, formuláre) v rozsahu a za podmienok podľa pôvodného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.